Stiftelsen Svenska Blindgårdens

syfte är att, med ekonomiska medel, underlätta det dagliga livet för svenskspråkiga personer med synnedsättning bosatta i Finland.