Stadgar för Stiftelsen Svenska Blindgården sr

 

§ 1.  Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är Stiftelsen Svenska Blindgården och dess hemort är Helsingfors stad.


§ 2.  Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i av stiftelsen förvärvade lokaliteter bereda bostäder samt skol-, vård- och arbetsutrymmen i främsta rummet för svensktalande blinda personer, vilka äro finska medborgare samt att även i övrigt befrämja verksamhet, som gagnar här avsedda personer.


§ 3.  Förverkligande av stiftelsens ändamål

Sitt ändamål förverkligar stiftelsen genom att med till densamma donerade eller in samlade medel uppföra och underhålla byggnader eller på annat sätt förvärva dispositionsrätt till nödiga lokaliteter, vilka enligt beslut av stiftelsens styrelse ställas till förfogande i främsta rummet för svensktalande blinda personer eller sammanslutningar av sådana personer eller på annat sätt användas för att underlätta bostadsläget och vårdmöjligheterna samt skol- och utbildningsverksamheten ävensom sysselsättningen bland här avsedda personer. Stiftelsens styrelse må även besluta att stiftelsens medel eller avkastningen av desamma användas på annat sätt, som gagnar svensktalande blinda.

Om till stiftelsen doneras medel under särskilda villkor, skola dessa villkor iakttagas såvitt de icke strida emot dessa stadgar.


§ 4.  Stiftelsens grundkapital

Stiftelsens grundkapital är tvåhundra (200) mark.

Stiftelsen är berättigad att emottaga gåvor, testamenten samt understöd ävensom att på annat sätt lagligen utöka sin egendom.


§ 5.  Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhaves och densamma företrädes av en styrelse, som består av minst sex och högst åtta medlemmar varvid såvitt möjligt de föreningar som äro stiftelsens  grundare, bör vara representerade med lika antal medlemmar.

Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande och sekreterare och kompletterar sig själv vid uppkommen vakans genom inval av ny medlem. Sekreteraren kan jämväl utses utom styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad, på kallelse av viceordföranden, och är, med nedan i § 11 nämnt undantag, beslutför därest flera än hälften av alla medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Styrelsen är berättigad att anställa för förvaltning av stiftelsens egendom nödiga funktionärer.

På styrelsen ankommer bl.a. att:       

  1. företräda stiftelsen
  2. med omsorg förvalta stiftelsens egendom
  3. vidtaga alla för förverkligandet av stiftelsens ändamål nödiga åtgärder ävensom besluta om användningen av dess medel i enlighet med vad i dessa stadgar är bestämt.


§ 6.  Verkställande direktör

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör om utses av styrelsen.


§ 7.  Företrädande av stiftelsen

Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem. Styrelsen kan ge rätt åt verkställande direktören att i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen företräda stiftelsen och att även utse annan namngiven person att företräda stiftelsen.


§ 8.  Stiftelsens finansutskott

Stiftelsens styrelse kan inom sig utse ett finansutskott för hanhavande av stiftelsens förmögenhetsförvaltning i enlighet med av styrelsen fastställda instruktioner.


§ 9.  Stiftelsens bokslut och revision

Stiftelsens bokslut uppgöres på försorg av styrelsen per kalenderår. Styrelsens sekreterare bör enligt ordförandens anvisningar årligen uppgöra en berättelse över stiftelsens verksamhet under föregående år, vilken berättelse förelägges styrelsens årsmöte. Bokslutet och årsberättelsen böra inom februari månad årligen överlämnas till granskning av auktoriserad revisorer. Till riktigheten bestyrkta avskrifter av bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen böra inom stadgad tid inlämnas till övervakande myndighet.


§ 10.  Styrelsens årsmöte

Styrelsens årsmöte avhålles årligen senast under maj månad och handläggs därvid bl.a. följande ärenden:

  1. föredrages årsberättelsen
  2. fastställes bokslutet och föredrages revisionsberättelsen
  3. fastställes budget för pågående verksamhetsår
  4. val av möjligen nödiga funktionärer för tiden till nästa årsmöte samt fastställes deras löneförmåner
  5. val av revisor och suppleant för denna


11 §.  Ändring av stadgar och stiftelsens upplösning

Styrelsen är berättigad att genom enhälligt beslut av samtliga närvarande medlemmar fastställa ändring i dessa stadgar, utan att stiftelsens syftemål därigenom förändras. Ändring av stadgarna bör för att bliva gällande fastställas av vederbörande myndighet. 

Om stiftelsen upphör, tillfaller dess egendom enligt styrelsens beslut något ändamål, som gagnar svensktalande blinda personer eller annat ändamål, som möjligast nära ansluter sig till stiftelsens ursprungliga syftemål. 

Ändring i dessa stadgar kan, för så vitt stiftelsens syftemål därigenom icke förändras, ske genom styrelsebeslut, som omfattats av minst fem styrelsemedlemmar. Beslutet bör, för att bliva gällande, med enahanda majoritet bekräftas vid annat styrelsemöte, som avhålles tidigast två (2) veckor efter det första styrelsemötet, och bör ändringen av stadgarna fastställas av vederbörande myndighet.